นางสาวศิริดา  จันทร์มุข ตำแหน่ง  ครู  ผลงาน..... นายเกียรติศักดิ์  สีม่วง ตำแหน่ง  ครู  ผลงาน.....
 นางสาวพิชญธิดา ตันทวีวิวัฒน์ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ผลงาน.....
นางจันทิมา สุขศิริตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ  ผลงาน..... 
นายมงคล  คำบู้ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ผลงาน.....