การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี 2558
 กำหนดเป้าหมายการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานปี 2558
            กำหนดเป้าหมายการศึกษาระดับปฐมวัย
 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยปี 2558
  มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานปี 2558
   มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยปี 2559
   มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานปี 2559