9     มกราคม  พ.ศ. 2559 วันเด็กแห่งชาติ >>รายละเอียด  
16   มกราคม  พ.ศ. 2559 วัน>ครู >>รายละเอียด  
22   มกราคม  พ.ศ. 2559 กีฬากลุ่มนครโกสัมพี>>รายละเอียด 
29   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 ทัศนศึกษา@จ.เพชรบุรี>>รายละเอียด  
3-5  มีนาคม พ.ศ. 2559  เข้าค่ายลส.สามัญรุ่นใหญ่ >>รายละเอียด  
25   มีนาคม พ.ศ. 2559 บัณฑิตน้อย ปัจฉิมนิเทศ >>รายละเอียด  
9    มิถุนายน พ.ศ. 2559 พิธีไว้ครู >>รายละเอียด  
24  มิถุนายน พ.ศ. 2559 วันสุนทรภู่และต้านยาเสพติด>>รายละเอียด  
29  มิถุนายน พ.ศ. 2559 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา>>รายละเอียด  
1    กรกฎาคม พ.ศ. 2559 พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ >>รายละเอียด 
1    กรกฎาคม พ.ศ. 2559 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน >> รายละเอียด 
6    กรกฎาคม พ.ศ. 2559 การอบรมเพื่อพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง>>รายละเอียด 
7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ค่ายธรรมสว่างใจต้านภัยยาเสพติด >>รายละเอียด 
11  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รับประเมินรร.สุจริต&อนุบาลปลอดโรค >>รายละเอียด 
15  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แห่เทียนพรรษา >>รายละเอียด 
4    สิงหาคม พ.ศ. 2559 รณรงค์ออกเสียงประชามติ&bikeformom>>
รายละเอียด
12  สิงหาคม พ.ศ. 2559 วันแม่แห่งชาติ>>รายละเอียด   
29  สิงหาคม พ.ศ. 2559 รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง>>รายละเอียด 
30  สิงหาคม พ.ศ. 2559 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย>>รายละเอียด
12 - 14  กันยายน พ.ศ. 2559
 ค่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม>>>รายละเอียด  
30  กันายน  พ.ศ. 2559  งานมุทิตาจิต "ครูพจนีย์  มีพร" >>> รายละเอียด  
22  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  กิจกรรมรวมพลังความภักดี >>> รายละเอียด 

14  มกราคม พ.ศ. 2560 วันเด็กแห่งชาติ >>รายละเอียด
15 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ค่ายลูกเสือสามัญ >>> รายละเอียด    
20 - 21 กุมภาพันธ์ 2560 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ >>> รายละเอียด  
27  มีนาคม  2560 บัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ >>> รายละเอียด 
23 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้ปกครอง >>>รายละเอียด 
15 มิถุนายน 2560  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 >>> รายละเอียด 
26 มิถุนายน 2560  วันสุนทรภู่และต้านยาเสพติด 2560 >>> รายละเอียด 
27 - 28 มิถุนายน 2560 กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะสว่างใจต้านยาเสพติด 2560 >>> รายละเอียด 
24 กรกฏาคม 2560  กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ >>> รายละเอียด
28 กรกฏาคม 2560 พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ >>> รายละเอียด
12 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ >>> รายละเอียด  
28 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวันวิสาขบูชา >>> รายละเอียด 
14 มิถุนายน 2561 กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2561 >>> รายละเอียด 
10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 >>> รายละเอียด 
28 ธันวาคม 2561 กิจกรรมวันคริสมาสตร์และวันปีใหม่ >>> รายละเอียด
11 มกราคม 2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ >>> รายละเอียด
16 มกราคม 2562 กิจกรรมวันครู >>> รายละเอียด 
22 มีนาคม 2562 กิจกรรมการประเมิน กตปน. >>>รายละเอียด
26 มีนาคม 2562 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย>>>รายละเอียด
26 มีนาคม 2562  กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ>>>รายละเอียด
14 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2562>>> รายละเอียด
15 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน >>> รายละเอียด
17 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา >>> รายละเอียด
13 มิถุนายน 2562    กิจกรรมพิธีไหว้ครู >>> รายละเอียด
26 มิถุนายน 2562   กิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด>>> รายละเอียด
1 กรกฏาคม 2562 กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ>>> รายละเอียด
 10 กรกฏาคม 2562  กิจกรรมรณรงค์การป้องกันลูกน้ำยุงลาย>>> รายละเอียด
15 กรกฏาคม 2562  กิจกรรมแห่เทียนจำพรรษา>>> รายละเอียด
31 กรกฏาคม 2652 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ >>> รายละเอียด
9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  >>> รายละเอียด
28 สิงหาคม 2562 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ >>> รายละเอียด
25 -27 สิงหาคม 2562 กิจกรรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด >>> รายละเอียด
1 กันยายน 2562 กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชน >>> รายละเอียด
5 กันยายน 2562 กิจกรรมประกวด green and clean ระดับเขตพื้นที่ >>> รายละเอียด
23 กันยายน 2562  ผู้อำนวยการสำนักงานเขต สพป.กพ.1 ตรวจเยี่ยม >>> รายละเอียด
27-29 กันยน 2562 กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ >>> รายละเอียด
8-9  ตุลาคม 2562 กิจกรรมกกีฬาภายใน>>> รายละเอียด
19 ตุลาคม 2562 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา >>> รายละเอียด
 8 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน >>> รายละเเอียด
27 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ประจำปี  2562  >>> รายละเอียด
9 ธันวาคม 2562  ศึกษาดูงานกลุ่มนครโกสัมพีนคร ประจำปีการศึกษา 2562 >>> รายละเอียด
21-22 ธันวาคม 2562  กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน >>> รายละเอียด
25 ธันวาคม 2562  กิจกรรม Christmas  day >>> รายละเอียด
10 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 >>> รายละเอียด
16 มกราคม 2563 กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 >>> รายละเอียด
6 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563
4 - 11 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมออกสำรวจเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
1 กรกฏาคม 2563  ต้อนรับเปิดเทอม ภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดเชื้อโรคโคโรนา (COVID 19)>>>รายละเอียด
3 กรกฏาคม 2563  กิจกรรมทำบุญถวายเทียนจำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา >>>รายละเอียด
30 กรกฏาคม 2563 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา >>>รายละเอียด