คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานลำดับที่


ชื่อ-ชื่อสกุล


ตำแหน่ง


          ตัวแทน                


หมายเหตุ


1.

          นางนงคราน  ถีติปริวัตร

ประธานกรรมการ

 ผู้ทรงคุณวุฒิ

 


2.

          นายบุญยงค์   เชียงปา

กรรมการ

 ผู้ทรงคุณวุฒิ

 


3.

          นายอำไพ สังข์ทรัพย์

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

 


4.

        นายกิจจา ศุภดิษฐ์

กรรมการ

 ผู้แทนครู

 


5.

          นางฐาปนี  มะโนสอน

กรรมการ

 ผู้แทนองค์กรชุมชน

 


6.

       นางสาวศศิกานต์   สิงห์ใส

กรรมการ

            ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น

 


7.

          นายสมนึก   เฮียนตัน

กรรมการ

 ผู้แทนศิษย์เก่า

 


8.

          นายบุญยัง  โพธิพฤกษ์

 กรรมการ

 ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 


9.

     นางสาวนิศารัตน์  จันทร์เกลี้ยง 

 กรรมการและเลขานุการ

 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มา :  คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ที่  /2565