•                 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีคร (บ้านท่าคูณ)  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านท่าคูณ  ทำการก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2508  โดยทำการก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ (ใต้ถุนสูง) ขึ้น จากความร่วมมือของคณะกรรมการศึกษาและประชาชน นำโดย 
 •  นายพลอย ทองปาน  ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น
 •           ต่อมาในปี พ.ศ.2509  ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากทางราชการ เป็นเงิน 40,000 บาท  จึงได้ทำการต่อเติมอาคารเรียน (อาคารเรียน 1) ซึ่งมีเพียง 2 ห้องเรียน รวมเป็น 4 ห้องเรียน (เป็นห้องพักครู 1 ห้อง) จนเสร็จเรียบร้อยใช้เป็นสถานที่ใช้เรียนได้
 •           ปี พ.ศ.2513  ได้รับงบประมาณของ นายประสิทธิ์  ชูพินิจ  ผู้แทนราษฏรจังหวัดกำแพงเพชรในขณะนั้น ได้จัดของบประมาณจากทางราชการ จำนวน 10,000 บาท  ให้ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ อีก 1 ห้องเรียน รวมเป็น 9 ห้องเรียน รวมทั้งห้องพักครู 1 ห้อง ทำการก่อสร้างสร้างเสร็จ แต่ยังขาด ฝา ฝ้า ประตู และหน้าต่าง ซึ่งค้างการก่อสร้างอยู่ในขณะนั้น
 •           ต่อมาปี พ.ศ.2516  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 25,000 บาท ว่าจ้างผู้ก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ตามแบบองค์การฯ จำนวน 2 ห้องนอน จนเสร็จเรียบร้อยใช้การได้ตามสภาพปัจจุบัน
 •           ในวันที่ 27 สิงหาคม 2522  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 55,000 บาท  ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ  ซึ่งค้างการก่อสร้างอยู่ ตั้งแต่ปี 2513  จำนวน 1 ห้องเรียน จนเสร็จเรียบร้อย
 •           ในวันที่ 7  มีนาคม 2523  โรงเรียนร่วมกับวัดท่าคูณ ทำการก่อสร้างถังน้ำประปา ในราคา 30,000 บาท โดยทางโรงเรียนและทางวัดได้ร่วมสมทบทั้งวัสดุและเงิน จำนวน 10,000 บาท
 •           ในวันที่ 10  สิงหาคม  2524  ได้รับคำสั่งจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
 • ที่ 311/24  ลงวันที่ 10  สิงหาคม  2524  ให้นายสมาน  อาจจำนง  ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าคุณ ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองกำแพงเพชร สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร และให้นายวีระ  มาลัย  ตำแหน่ง ครู 2 รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าคูณ
 •           ต่อมาในวันที่  8  ธันวาคม 2524  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ (ส.ป.ช.) จำนวน 1,118,000 บาท  ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ก. ของกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน
 •           ในวันที่ 12 ตุลาคม 2526  ได้รับคำสั่งจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 622/26 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2526  แต่งตั้งให้นายวีระ มาลัย  ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านท่าคูณ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านท่าคูณ
 •           ในวันที่ 4 กันยายน 2527  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ     ให้ก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26  จำนวน 4 ที่นั่ง งบประมาณ 35,000 บาท
 •           ในวันที่ 27 ตุลาคม 2527  ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1 งบประมาณ 15,000 บาท และส้วมแบบ สปช.601/26  จำนวน 2 ที่นั่ง งบประมาณ 20,000 บาท  โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
 •           ในวันที่ 16 มิถุนายน 2528  ผู้รับจ้างได้มาทำการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33  จำนวน 1  ชุด  ได้รับงบประมาณจำนวน 36,000 บาท  จาก สปช.
 •           ในวันที่ 7 ตุลาคม 2528  คณะกรรมการศึกษาโรงเรียน นำโดยผู้ใหญ่ประเสริฐ  ประวัติ  ประธานกรรมการและประชาชนได้จัดหาทุนทรัพย์ได้จำนวน 20,000 บาท  ซื้อที่ดินติดกับทางโรงเรียนด้านทิศตะวันตก    ไปทางแม่น้ำปิง จำนวน 3 ไร่  2 งาน  มอบให้กับทางโรงเรียน
 •           ในวันที่ 16 มิถุนายน 2530  ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างต่อเติมชั้นล่างของอาคารแบบ 017 ก (อาคาร 2) จำนวน 8 ห้องเรียน งบประมาณ 234,000 บาท  พร้อมกับอุปกรณ์ประจำห้องเรียน ด้วยงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 •           ในวันที่ 20 มีนาคม 2531  ผู้รับจ้างได้มาทำการก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26  จำนวน 1 หลัง 4  ที่นั่ง งบประมาณ 40,000 บาท  และถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.30 พิเศษ  ของกรมสามัญ จำนวน 1 ชุด 4 ถัง งบประมาณ 36,000 บาท  โดยงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 •           ในวันที่ 30 มิถุนายน 2531  ผู้รับจ้างได้มาทำการก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลา ขนาด 10 x 50 เมตร           จากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 50,000 บาท
 •           ในวันที่ 27 มีนาคม 2532  ผู้รับจ้างได้มาทำการก่อสร้างส้วมตามแบบ สปช. 601/26  จำนวน 4 ที่นั่ง  งบประมาณ 50,00 บาท จากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 •           ในวันที่ 20  มีนาคม  2534  ผู้รับจ้างได้มาทำการก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29   จำนวน 8 ห้องเรียน งบประมาณ 1,220,000 บาท  จนแล้วเสร็จ โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 •           ในวันที่ 22 มีนาคม 2534  ผู้รับจ้างได้มาทำการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนตามแบบ ฝ.30 พิเศษ จำนวน     4 ถัง  งบประมาณ 25,000 บาท  โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 •           กุมภาพันธ์ 2546  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  จำนวนเงิน 100,000 บาท  จัดสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ กว้าง 12 เมตร  ยาว 22 เมตร
 •           ปี 2546  ได้ทำการรื้อย้ายบ้านพักครูแบบองค์การฯ  มาจัดสร้างเป็นห้องสมุด โดยใช้งบประมาณจากการบริจาค จำนวน 30,000 บาท
 •           ปี 2549  ได้ทำการรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ.  แล้วนำวัสดุมาจัดสร้างเป็นอาคารหอประชุม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 19 เมตร  ใช้งบประมาณจากการบริจาค 400,000 บาท
 •           ปี 2549  จัดสร้างอาคารโรงอาหาร เป็นอาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12 เมตร  ยาว 20 เมตร  ด้วยเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท
 •           16  พฤษภาคม 2550  ได้รับคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ที่ 168/50 
 • ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550  ย้ายแต่งตั้ง นายสถาพร  ชาญเชี่ยว มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 •           25  ธันวาคม 2552  ได้รับคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1  ย้ายและแต่งตั้ง นายยงยุทธ  บดีรัฐ  ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 •           วันที่ 5 ตุลาคม 2554  ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่น้ำจากแม่น้ำปิงล้นฝั่ง บ่าเข้าท่วมโรงเรียนเต็มพื้นที่ ความสูงของน้ำ เฉลี่ย 1 เมตร จนถึงวันที่  13  ตุลาคม  2554  น้ำจึงลดลงเข้าสู่สภาวะปกติ  รวมระยะเวลาน้ำท่วม 8 วัน ได้รับงบประมาณจากทางราชการมาบูรณะฟื้นฟู จำนวน 549,000 บาท
 •           วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ศิษย์เก่าได้จัดผ้าป่าการศึกษา จัดหางบประมาณ จำนวน 470,000 บาท  จัดสร้างอาคารอนุบาล 3 ขวบ แล้วเสร็จส่งมอบ เมื่อ 12 สิงหาคม 2558 ตั้งชื่ออาคารว่า“ อาคารศิษย์เก่ารวมใจ ”
 •           ปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณ  จำนวน  540,000 บาท  ให้ก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยวแบบ สปช.301/26 ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เอ็น รุ่งเรืองก่อสร้าง แล้วเสร็จส่งมอบงานในวันที่ 16 มีนาคม 2560
 •           ปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณ  จำนวน  3,258,000 บาท จัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ปรับปรุง  อาคาร  2  ชั้น  4  ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรวมโชค แล้วเสร็จส่งมอบงานในวันที่ 16 สิงหาคม 2560
 •           ปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน 157,500 บาท ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
 •           ปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบประมาณ จำนวน 409,000  บาท ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา อาคารเรียน แบบ 017 ก  อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 และอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203
 •