.o 


ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) ได้ร่วมจัดกิจกรรมพิธีโหว้ครู นำโดยประธานสภานักเรียน ประกอบพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความ กตเวทิตา ต่อครูบารอาจารย์