ในวันที่ 18 มิถุนายน  2562 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ทางโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร นำโดยคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเข้าวัด
 เวียนเทียนตามประเพณีเนื่องในวันสำคํญทางพระพุทธศาสนา โดยนักเรียนได้นำดอกไม้ ธูปเทียน มาพร้อมใจกันไปถวายที่วัดท่าคูณสามัคคีธรรม