โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) รับการประเมินโรงเรียนสุจริต โดยท่านคณะกรรมการจากสพป.กพ.1 เพื่อประเมินตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงาน
       ของโรงเรียน และรับการประเมินโรงเรียนอนุบาลปลอดโรคโดยท่านคณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร