วันที่  29 กุมภาพันธ์  2559  ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์
  พระนครคีรีและพระราชนิเวศมฤคทายวัน จากนั้นเดินทางเข้าที่พักและจัดกิจกรรมภาคค่ำเทียนส่องใจเพื่อให้ครูและนักเรียนได้กล่าวความรู้สึกที่มีต่อกัน และได้เดินทางไปอุทยานราชภักดิ์
  วัดห้วยมงคล  ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม