ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  พร้อมเพรียงกันจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  เพื่อแสดงความจงรักภักดี
         และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  ปีที่ 89 ซึ่งดำเนินกิจกรรมดังนี้
                       ทุกคนร่วมกันทำดีด้วยใจ  ด้วยการอธิษฐานจิตเป็นเวลา 89 วินาที  และทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน และปลูกต้นไม้ของพ่อ 
      และกิจกรรม 1 แผ่นความดี  โดยเขียนความตั้งใจที่จะทำความดีคนละ 1 ข้อ