โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) ร่วมกิจกรรมค่ายธรรม "โครงการส่งเสริมคุณธรรม นำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  กับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพี  และโรงเรียนชากังราววิทยา
   ณ  วัดหนองปลิง  ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน  2559 
             2559 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  วัดหนองปลิง และกรมทหารพรานที่ 35