ในวันที่ 26  มิถุนายน  ของทุกปี โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และต้านยาเสพติดให้นักเรียน
ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น 
กล่าวสุนทรพจน์กวีเอก  การวาดภาพ ระบายสี ตัวละคร ร้องเพลงในวรรณคดี  และกีฬาต้านยาเสพติด