ในวันที่ 9-10 ธันวาคม 2562  กลุ่มนครโกสัมพีนคร ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น ณ จังหวัดกาญจบุรี ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง โดยนางบุษกร ห้าสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น ซึ่งทางโรงเรียนมีกิจกรรมเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม  เศรษฐกิจพอเพียง และผลสัมฤทธิ์การเรียน O-NET สูงอย่างต่อเนื่อง