ในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวน 6 รายการ