ในวันที่ 8 -9 ตุลาคม พ.ศ. 2562      โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน เพื่อสร้างความสมานฉันท์ รักสามัคคีในหมู่คณะ  และเสริมสร้างทักษะด้านกีฬา   นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายยงยุทธ  บดีรัฐ  คุณครูเกียรติศักดิ์ สีม่วง ผู้รับผิดชอบโครงการ  โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธาน ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการในกลุ่มนครโกสัมพี ร่วมเป็นแขกมีเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย