เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562   ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  ณ จังหวัดกำแพงเพชร  ระหว่าง วันที่ 27- 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร ได้เป็นตัวแทนกลุ่มนครโกสัมพีนคร จำนวน  12 รายการ ร่วมเข้าแข่งขันกิจกรรมของสพป.กพ.1 ในครั้งนี้