โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ   มีพิธีการเดินสวนสนามลูกเสือ
                       ประกอบด้วยลูกเสือสำรอง  ลูกเสือสามัญ  และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  โดยมีท่านผอ.ยงยุทธ  บดีรัฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) เป็นประธานในพิธี