วันที่ 28 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีผู้อำนวยโรงเรียน นายยงยุทธ บดีรัฐ เป็นประธานในพิธี  
ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ , 180 ไอคิว, เวทคณิต , การแสดง science show ,การประกวดชุดรีไซเคิล  เป็นต้น