ในวันที่ 15 พฤษภาคม  2562  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร ได้จัดมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562
                                      พร้อมทั้งชี้แจง และมอบค่าใช้เรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมกันนี้ ผู้ปกครองได้สร้างเครือข่ายประจำชั้นเรียนอีกด้วย