ANUBANKOSAMPINAKORN-SCHOOL.ORG

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่าน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)Main Menu
..........................................


 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 10 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
22 คน
310 คน
510 คน


   

    

♣   
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  >>>  2556 

 

♣   
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  >>>  2557-1  2557-2   

 
♣   
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  >>>  2558-1   2558-2   
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)>>> ประจำปีการศึกษา 2560 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)>>> ประจำปีการศึกษา 2561    ส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2

 

Side Page
...........................................


...........................................

 

Copyright (c) 2010 by Chantima Suksiri