เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)  มีการจัดประชุมผุ้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้ปกครองได้พบ ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูประจำชั้น  เจ้าหน้าที่ประกันอุบัติเหตุมาประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ในการจัดด้วย   และภายในห้องเรียนได้จัดตั้งคณะกรรมการ ผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นเรียน ด้วย