โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) รับการประเมิน สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยท่านคณะกรรมการจาก

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.กำแพงเพชร  โดยได้ประเมินจากเอกสารหลักสูตร
 
         หลักสูตรสถานศึกษา,แผนปฏิบัติการประจำปี และเอกสารประกอบอื่นๆ  และการประเมินบริเวณโรงเรียนและการสอบถามนักเรียน