เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยม  
กำกับนิเทศตามนโยบายของสำนักเขตพื้นที่ ทางโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครจึงได้ให้การต้อนรับ และซึ่งมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู รับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียนพร้อมกับให้คำชื่นชมยินดี
 รวมทั้งให้กำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน