โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)  ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  ภายในการมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง   
 
                       การทอดผ้าป่าการศึกษา  การวางพานพุ่ม การแสดงของนักเรียน และการไหว้แม่  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของแม่