ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
มีกิจกรรมดังนี้ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทอดผ้าป่าการศึกษา  ถวายเครื่องราชสักการะ  ไหว้แม่  ปลูกต้นรวงผึ้ง  และปล่อยปลา