โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)  จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบครูประจำชั้น  รับฟังนโยบาย
                   และกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติเป็นประจำเมื่ออยู่ที่บ้าน เช่น กิจกรรมรักการอ่าน ซึ่งผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนทุกวัน 
                   กิจกรรมการปลูกต้นไม้ที่บ้านคนละ 1 ต้น  เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมป้องกันภัยธรรมชาติ  ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและรักษาสิ่งเวดล้อม ซึ่งครูประจำชั้นจะออกติดตามด้วย