การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)  เป็นกรประชุมเพ่ื่อแจ้งข้อมูลของโรงเรียนให้ท่านคณะกรรมการฯทราบรายละเอียดกิจกรรมที่ผ่านมาอาทิเช่น กิจกรรมวันไหว้ครู การมอบทุนการศึกษาจากบริษัทผาแดงอินดัสทรี
                     และได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาจากกองทุนหมู่บ้านท่าคูณ  และการแนะนำตัวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกประถมศึกษา และวิทยาศาสตร์และแจ้งนักเรียนที่สอบเรียนต่อชั้นม.4โรงเรียนตากพิทยาคมได้  นักเรียนที่แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
     
     
                    การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 และทอดผ้าป่าการศึกษาของศิษย์เก่า  และเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่โรงเรียนจะจัดขึ้น