วันที่ 30 สิงหาคม 2559     โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)  ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพี จัดกิจกรรม "เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย"
            โดยท่านผอ.สมนึก  อ้ายง้าว เป็นประธานในพิธีเปิด  มีกิจกรรมฐานเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ศึกษา มี 4 ฐาน  ได้แก่ 1.การฟัง  การมองเห็น  2.ภาพวาด รหัส สัญลักษณ์
             3.จากที่นี่  ถึงที่นั่น  4.ระบบอินเตอร์เน็ต