เมื่อวันที่  30  กันยายน  2559   โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)  ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิต  ให้กับ "ครูพจนีย์  มีพร"   เพื่อเป็นการให้นักเรียนทุกคนแสดงความเคารพ
 
    และแสดงถึงความรัก  ความผูกพันที่ครูมีต่อศิษย์และจากคณะคุณครูทุกท่าน      ภายในงาน  มีกิจกรรมตัวแทนนักเรียนได้กล่าวขอบคูณและคำกลอนบูชาครู  อีกทั้งยังมีตัวแทนคุณครู
 
    ได้กล่าวความรู้สึก    และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้มอบดอกไม้ให้กับคุณครูพจนีย์  มีพร  อีกด้วย