โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561  ในวันที่ 12 มกราคม 2561 โดยมีนายอำเภอโกสัมพีนคร  นายสดุดี พุทธัง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน
ร่วมทั้งผู้นำชุมชน อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนคุ้มต่างๆ นายกอบต.โกสัมพีนครนางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์ ได้นำอาหาร ขนม และของรางวัลต่างๆมากมายมามอบความสุขให้กับเด็กๆ 
นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนให้ได้แสดงความสามารถของตนเอง และร่วมเล่นเกมส์กันอย่างสนุกสนาน ได้รับทั้งความสนุก ของรางวัลมากมาย