ทางโรงเรียนกิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา  ไปถวายวัดต่าง ๆ จำนวน 6 วัด ได้แก่ วัดท่าคูณสามัคคีธรรม,วัดหนองเตาอิฐ
             วัดหนองวัวดำ,วัดหนองบง,วัดเขาลาน้ำ  และวัดเการากเสียด พร้อมด้วยมัคคนายกน้อย  โดยพร้อมเพรียงกัน