โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) นำโดยท่านผู้อำนวยการยงยุทธ  บดีรัฐ  พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ร่วมใจกันพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่อาคาร ทำความสะอาด สถานที่ภายในโรงเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562  ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก