วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๐  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)  ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 
      พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ   อีกทั้งการประชุมผู้ปกครองพร้อม
 
      ชี้แจงแนวทางของปีการศึกษา ๒๕๖๐