5  ธันวาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ   ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน   
และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร  ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายในงานมีกิจกรรมการลงนาม
ถวายพระพร การวางพานพุ่มจากตัวแทนคุ้มต่าง ๆ  การชุดเทียนชัยถวายพระพร  การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  การแสดง
 ของนักเรียน ซึ่งมีผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสำคัญและมาร่วมกิจกรรมมากมาย