โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) ได้ขอสมัครจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน ในการซ่อมแซมถนนทางเข้าออก บริเวณข้างวัดและโรงเรียน ทั้งนี้ได้ร่วมมือจากผู้นำชุมชน นักเรียนและคณะครู