วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)  จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาพ่อแม่  ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย   เรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
               เด็กปฐมวัย  มีการจัดกิจกรรมเป็นฐานให้ความรู้พร้อมทั้งความสนุกสนาน  สานความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนแะผู้ปกครอง  
              และได้รับความรู้จากคุณหมอสมพร  จากโรงเพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคูณ  ที่มาให้ความรู้ด้านสุขภาพ อาหาร และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างถูกวิธี