เนื่องในวันที่ 12 มกราคม 2562 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ทางโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) นำโดย ท่านผอ.ยงยุทธ บดีรัฐ คณะครู ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ได้มอบความสุขให้กับนักเรียน จัดหาของขวัญของรางวัล ทุนการศึกษามามอบให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรม การแสดงบนเวที ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ให้เด็กๆได้แสดงออก กิจกรรมมอบของขวัญ และกิจกรรมกลางแจ้ง ทั้งนี้ ชุมชนในแต่ละคุ้มนำอาหารและขนมมาสมทบในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ด้วย