วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2559 กลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพีจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสนามเพรียง มีการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 5 โรงเรียน
  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  โรงเรียนบ้านดงซ่อม  โรงเรียนบ้านหนองแดน  และโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเดินทางไกล
   กิจกรรมการผจญภัย  กิจกรรมการเรียนวิชาบุกเบิก   กิจกรรมรอบกองไฟ