4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)  จัดกิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติและกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ (bike for mom)
                       โดยความร่วมมือของ สภ.โกสัมพีนคร และรถจราจรอำนวยความสะดวก เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน คือ หมู่ 1 , หมู่ 11
                        ต.โกสัมพี เพื่อเชิญชวนประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติวันที่ 7 สิงหาคม 2559