ในวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2562  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงประถมศึกษาปีที่ 4  พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน