วันที่ 9 มิถุนายน 2559  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)  จัดพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้กราบไหว้คุณครู  มอบตัวเป็นศิษย์ในปีการศึกษา 2559 ระลึกถึงคุณครู และมอบทุนการศึกษา
      ให้นักเรียนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาสนับสนุนโดยกองทุนหมู่บ้านท่าคูณ  และทุนการศึกษาสนับสนุนโดยบริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัด  มหาชน   นอกจากนี้ยังมีการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯครองราชย์ครบ 70 ปี อีกด้วย