การอบรม  "ค่ายธรรมสว่างใจ  ต้านภัยยาเสพติด"  ณ วัดเกาะรากเสียดนอก  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                                     เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทาง 
        การประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข”    เพื่อให้เด็กเยาวชนนำหลักธรรมที่สอนไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน