วันที่  18 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)  ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจำนวน 6 ฐาน ได้แก่  ฐานไอศครีมเทียนไข
 ฐานวงจรไฟฟ้า ฐานสีระบำ  ฐานใบไม้ฝนสี  ฐานประวัติวันวิทยาศาสตร์  และฐานลายนิ้วมือ ซึ่งนักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี