น้ำท่วม รร. เมื่อเวลา  03.00 น. ของวันที่  5 ตค. 54  เขื่อนภูมิพล
ปล่อยน้ำ  ทำให้น้ำในลำน้ำปิงล้นตลิ่งท่วมบริเวณ รร. ทำให้บริเวณ รร.
กลายเป็นทะเลซึ่งไม่เคยปรากฎการณ์ลักษณะนี้มาก่อนในรอบ 30 ปี
รองทินกร  หมวกแก้วและคณะได้มาตรวจเยี่ยม รร. และให้กำลังใจ
ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง  ขณะนี้  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
และอพปร. กำลังเฝ้าระวังอยู่....>>>รายละเอียด
   สถานการณ์น้ำท่วม รร. เมื่อ  10  ตค  54  เวลาประมาณ 10.14 น.
ขณะนี้น้ำที่ท่วม รร. ได้เริ่มลดลง เพราะน้ำได้เคลื่อนตัวลงทางด้านล่าง
อีกไม่กี่วันก็คงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ....>>>รายละเอียด
   แผนฟื้นฟู รร.หลังน้ำท่วม  นายยงยุทธ  บดีรัฐ ได้ประชุมวางแผน
ฟื้นฟู รร. หลังน้ำท่วม ขั้นแรกได้ขอความร่วมมือ อบต.โกสัมพี อพปร.
โกสัมพี คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ประชาชน ครู นักเรียนมาทำ
ความสะอาดอาคารสถานที่ในวันที่  15  ตค 54 ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วย
เตรียมพร้อมที่จะดำเนินการแล้ว....>>>รายละเอียด
   ไฟไหม้บ้านนักเรียน   วันที่  2   พย. 54  เวลาประมาณ 16.20 น.
ได้เกิดเพลิงไหม้บ้าน ดญ. วศินี  คงบุญ  ( น้องแบม )....>>>รายละเอียด
   ช่วยเหลือนักเรียน  15  พย  2554   นายสมวุฒิ   ศรีอำไพ 
  ผอ.สพป.กพ.เขต 1  และคณะได้เดินทางมาเยี่ยม รร. ที่ประสบภัยน้ำท่วม
และเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ถูกไฟไหม้พร้อมได้นำส่ิงของและเงินอีกจำนวนหนึ่ง
มอบให้ครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย....>>>>รายละเอียด
   ศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ  ครั้งที่  61   ในวันที่  15  ธค 54  โรงเรียน
นำนักเรียนเข้าแข่งขันจำนวน  2  รายการ
   สอบธรรมศึกษา   ในวันที่  16  ธค 54   โรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์สอบธรรมศึกษา
ชั้นตรี  จะมีนักเรียนจาก รร. บ้านโนนสมบูรณ์ และนักเรียน รร. อนุบาลฯ เข้าสอบ
ประมาณ   240  คน  เป็นนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.5 - ม.3 ขอให้นักเรียนตรวจสอบ
ชื่อและเข้าสอบตามวัน เวลาที่กำหนด
   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  นายบุญมี  ประวัติ ประธาน
คณะกรรมการได้ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่  28  ธค. 54 เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสภานักเรียนของโรงเรียน
  วอค แรลลี  พิชิตเขาสน  ยลลำน้ำปิง  7  มค 2555  อ.โกสัมพีนคร
จัดกิจกรรมเดินขึ้นเขาสน ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง
ขอเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  ครูสุรพันธ์  มะลิลา
   วันเด็กแห่งชาติ  2555   โรงเรียนจัดงานวันเด็กแห่งชาติใน
วันที่  14   มกราคม   2555 จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน
ผู้ที่เห็นความสำคัญของเด็กร่วมบริจาคของขวัญให้กับเด็กๆทุกคน
ที่มาร่วมงานได้ในวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น นอกจากนั้นจึงขอแจ้งให้
เด็กทุกคน   ผู้ปกครองได้นำพาเด็กที่กำลังเรียนและกำลังจะเข้าเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
   วันขึ้นปีใหม่ 2555   คณะครูได้มอบกระเช้าให้กับ นายยงยุทธ บดีรัฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน  ท่าน ผอ.มอบสมุดบันทึก  สคส. พร้อมกับ
อวยพรให้คณะครูน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไปปฏิบัติ สาระโดยรวมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
   วันครู 55 วันครู  จัดในวันจันทร์ที่  16  มกราคม   2555 ณ รร. บ้าน
เกาะรากเสียด อ. โกสัมพีนคร จ. กำแพงเพชร  กำหนดการ  08.00 น
ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  พิธีบูชาครู  มอบรางวัลครูดี  และ
รับประทานอาหารกลางวันเสร็จพิธี
   กีฬากลุ่มปีการศึกษา  54   กลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพีจัดการแข่งขัน
กีฬาในวันที่   18-20  มกราคม   2555  ณ รร.บ้านดงซ่อม ขอเชิญทุก
ท่านที่สนใจกีฬาไปเชียร์กั้นได้ตามวัน เวลา ข้างต้น
   พิธีไหว้ครู  2555   โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้นในวันที่
21  มิถุนายน นักเรียนได้นำดอกไม้ ธูปเทียน มาแสดงความเคารพ
และความกตัญญูต่อคุณครู  ....>>>รายละเอียด
25  ก.ค 2555  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ....>>>รายละเอียด 
26  ก.ค 2555  การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัยกลุ่มโรงเรียนวชิรนคร....>>>รายละเอียด 
 27  ก.ค 2555  วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ....>>>รายละเอียด 
 3  ส.ค 2555  วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โรงเรียนได้นำเทียนจำนำพรรษาถวายให้วัด....>>>รายละเอียด
 12  ส.ค 2555  วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญและพิธีถวายพระพร...>>>รายละเอียด 
 6 - 7  ก.ย 2555  การแข่งขันกีฬา - กรีฑาภายใน
ประจำปีการศึกษา  2555...>>>รายละเอียด 
 17 - 18   พ.ย.  2555  การเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า
Obec Awards...>>>รายละเอียด
22    พ.ย.  2555  การติวสอบนักธรรม
ประจำปีการศึกษา  2555
>>> รายละเอียด 
 23    พ.ย.  2555  โครงการ  ครู  D.A.R.E>>>รายละเอียด  
 28    พ.ย.  2555   การฝึกขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า >>>
รายละเอียด
4-5   ธ.ค. 2555    ศึกษาดูงานร่วมกับกลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพี >>>รายละเอียด

25-28   ธ.ค. 2555    ร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพี >>>รายละเอียด

  ม.ค. 2556   สวัสดีปีใหม่  2556Happy New Year 2013 >>>รายละเอียด
 11  ม.ค. 2556   วันเด็กแห่งชาติ  2556>>>รายละเอียด

 16 ม.ค. 2556 วันครูประจำปี 2556>>>รายละเอียด
28 ม.ค. 2556 ติวเตรียมความพร้อมสอบ  O-net
ประจำปีการศึกษา 2555
>>>รายละเอียด
22 ก.พ. 2556 กิจกรรมเดินทางไกลและทอสอบ
วิชาพิเศษประจำปีการศึกษา 2555
>>>รายละเอียด
5 มี.ค . 2556 ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผอ.ยงยุทธ
รับรางวัลบุคคลดีเด่น  ปี 2555
>>>รายละเอียด
12 มี.ค . 2556 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร
โครงการครูแดร์  ปี 2555
>>>รายละเอียด
21 มี.ค . 2556 พิธีมอบประกาศนียบัตร  บัณฑิตน้อย
ปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษา 2555
>>>รายละเอียด
23 มี.ค . 2556 โครงการทัศนศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2555
ณ  จังหวัดชลบุรี 
>>>รายละเอียด
10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  ท่าน  ผอ.ยงยุทธ  บดีรัฐ 
เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่องการทำแผนป้องกันภัยพิบัติ
>>>รายละเอียด
 22 - 24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  นักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง>>>รายละเอียด
4 - 6  มิถุนายน  พ.ศ. 2556  นักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการค่ายศีลธรรม
 สำนักสงฆ์ธุดงคสถานอยู่สุขเจริญ>>>รายละเอียด
13  มิถุนายน  พ.ศ. 2556  พีธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556>>>รายละเอียด
26  มิถุนายน  พ.ศ. 2556  วันสุนทรภู่  และวันต่อต้านยาเสพติด
ประจำปีการศึกษา  2556
 
>>>รายละเอียด
     1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี  2556  >>>รายละเอียด
 9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  ได้รับการประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ
จากสพป.กำแพงเพชร เขต 1
 
>>>รายละเอียด

10 - 11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์
(เกาะเสือ)
>>>รายละเอียด

16 - 18   กรกฎาคม พ.ศ. 2556   เข้าค่ายเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนชั้นป.5 - ป. 6
>>>รายละเอียด   
19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย >>>รายละเอียด 
19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา>>>รายละเอียด  
 29  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ>>>รายละเอียด 
12  สิงหาคม    พ.ศ. 2556  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ>>>รายละเอียด 
16  สิงหาคม    พ.ศ. 2556  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์>>>รายละเอียด 
24  สิงหาคม พ.ศ. 2556  กิจกรรมโครงการอบรมนักเรียนเพื่อป้องกันยาเสพติด >>>รายละเอียด
11  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ผู้ปกครองนักเรียนให้ความอนุเคราะห์เลี้ยงอาหารกลางวัน
และมอบทุการศึกษาสำหรับนักเรียน >>>รายละเอียด
12  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  กิจกกรมขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า  >>>รายละเอียด 
15 - 16  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การแข่งขันกีฬาสี  >>> รายละเอียด 
20 - 21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 กีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด  >>> รายละเอียด 
22  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  งานเทศน์มหาชาติ  >>>
รายละเอียด
5  ธันวาคม  พ.ศ 2556 วันพ่อแห่งชาติ >>> รายละเอียด
26 - 27  ธันวาคม  พ.ศ 2556 กีฬากลุ่มนครโกสัมพีเกมส์>>> รายละเอียด

10  มกราคม  พ.ศ 2557  วันเด็กแห่งชาติ>>> รายละเอียด
16  มกราคม  พ.ศ 2557  วันครู>>> รายละเอียด
12  กุมภาพันธ์  พ.ศ 2557  ทัศนศึกษา ณ  จังหวัดเชียงราย>>> รายละเอียด  
26 - 28    กุมภาพันธ์  พ.ศ 2557  การอยู่ค่ายพักแรม ลญ >>> รายละเอียด   
20    มีนาคม  พ.ศ 2557  งานบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ >>> รายละเอียด   
24    มีนาคม  พ.ศ 2557  นำเสนอ One Child Ok >>> รายละเอียด   

4 - 6 มิถุนายน  พ.ศ 2557  ค่ายธรรมะสว่างใจฯ >>> รายละเอียด  
12  มิถุนายน  พ.ศ 2557  พิธีไหว้ครู  >>> รายละเอียด  
26  มิถุนายน  พ.ศ 2557
โครงการอบรมนักเรียนเพื่อต้านยาเสพติด >>>
รายละเอียด  
12  สิงหาคม  พ.ศ 2557  วันแม่แห่งชาติ และวันอาเซียน >>> รายละเอียด 
11  พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  งานเทศน์ฯ ผู้ปกครองเลี้ยงอาหารกลางวัน  >>> รายละเอียด
14-15  พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  การแข่งขันกีฬาสี  >>>   รายละเอียด    
19  พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า  >>> รายละเอียด   
5   ธันวาคม  พ.ศ. 2557 วันพ่อแห่งชาติ  >>> รายละเอียด   
23   ธันวาคม  พ.ศ. 2557 วันคริสมาสต์ >>> รายละเอียด  
30   ธันวาคม  พ.ศ. 2557 ภาคเช้า ผ้าป่าการศึกษาฯ >>> รายละเอียด
30   ธันวาคม  พ.ศ. 2557 ภาคค่ำ สังสรรค์คืนสู่เหย้าฯ >>> รายละเอียด
10   มกราคม  พ.ศ. 2558 วันเด็กแห่งชาติ 58 >>>รายละเอียด
16   มกราคม  พ.ศ. 2558  วันครู >>รายละเอียด  
14   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 กีฬากลุ่มนครโกสัมพี >>รายละเอียด  
17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 ศึกษาแหล่งเรียนรู้@เขื่อนภูมิพล >>รายละเอียด  
19   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 ศึกษาแหล่งเรียนรู้@จ.เชียงใหม่>>รายละเอียด  
24-26   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 เข้าค่ายลส.สามัญรุ่นใหญ่ >>รายละเอียด  
19   มีนาคม  พ.ศ. 2558 รับการประเมินประกันคุณภาพภายใน>>รายละเอียด  
20   มีนาคม  พ.ศ. 2558 รับการประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ>>รายละเอียด  
24   มีนาคม  พ.ศ. 2558 บัณฑิตน้อย ปัจฉิมนิเทศ >>รายละเอียด