9     มกราคม  พ.ศ. 2559 วันเด็กแห่งชาติ >>รายละเอียด  
16   มกราคม  พ.ศ. 2559 วัน>ครู >>รายละเอียด  
22   มกราคม  พ.ศ. 2559 กีฬากลุ่มนครโกสัมพี>>รายละเอียด 
29   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 ทัศนศึกษา@จ.เพชรบุรี>>รายละเอียด  
3-5  มีนาคม พ.ศ. 2559  เข้าค่ายลส.สามัญรุ่นใหญ่ >>รายละเอียด  
25   มีนาคม พ.ศ. 2559 บัณฑิตน้อย ปัจฉิมนิเทศ >>รายละเอียด  
9    มิถุนายน พ.ศ. 2559 พิธีไว้ครู >>รายละเอียด  
24  มิถุนายน พ.ศ. 2559 วันสุนทรภู่และต้านยาเสพติด>>รายละเอียด  
29  มิถุนายน พ.ศ. 2559 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา>>รายละเอียด  
1    กรกฎาคม พ.ศ. 2559 พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ >>รายละเอียด 
1    กรกฎาคม พ.ศ. 2559 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน >> รายละเอียด 
6    กรกฎาคม พ.ศ. 2559 การอบรมเพื่อพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง>>รายละเอียด 
7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ค่ายธรรมสว่างใจต้านภัยยาเสพติด >>รายละเอียด 
11  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รับประเมินรร.สุจริต&อนุบาลปลอดโรค >>รายละเอียด 
15  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แห่เทียนพรรษา >>รายละเอียด 
4    สิงหาคม พ.ศ. 2559 รณรงค์ออกเสียงประชามติ&bikeformom>>
รายละเอียด
12  สิงหาคม พ.ศ. 2559 วันแม่แห่งชาติ>>รายละเอียด   
29  สิงหาคม พ.ศ. 2559 รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง>>รายละเอียด 
30  สิงหาคม พ.ศ. 2559 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย>>รายละเอียด
12 - 14  กันยายน พ.ศ. 2559
 ค่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม>>>รายละเอียด  
30  กันายน  พ.ศ. 2559  งานมุทิตาจิต "ครูพจนีย์  มีพร" >>> รายละเอียด  
22  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  กิจกรรมรวมพลังความภักดี >>> รายละเอียด