ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

   
   

   


นายยงยุทธ   บดีรัฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

   
   


   


นายสมชาย   เนื้อนิ่ม

นางทิพย์วรรณ  พงษ์สิงห์


นางวราพร   โสประดิษฐ์


นายสุรพันธ์   มะลิลา

   

ครู คศ.2

ครู คศ.2

ครู คศ.2

ครู คศ.2

   

หัวหน้างานวิชาการ

หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

หัวหน้างานบุคลากร

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

   
   

   


นางพจนีย์   มีพร

นางวิมลทิพย์   จันทร์แดง

นางศศิธร   สงวนศักดิ์


น.ส. ปิยวดี   ช่างสุวรรณ

   

ครู คศ.2

ครู คศ.3

ครู คศ.2

ครู คศ.2

   

 

   

   


นางตีรณันต์   บุญเนียม


นางสาวรุจิรา   ประเสริฐสังข์ 


นายกิจจา   ศุภดิษฐ์


นางสาวปราณี   ต่อกร

   

ครู คศ.2

ครู คศ.2

ครู คศ. 2

ครู คศ. 2

   
      

นางจันทิมา   สุขศิริ 


นางสาวพิจาริน  เมืองตาแก้ว


   

ครู คศ.3


ครูผู้ช่วย


   
   

   


 
   นายพงษ์ระพี  พรมอินทร์


   

ครูธุรการ

   

 

   


 

   
   
   
   
   


ที่มา :   ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)  ปี  2559