คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานลำดับที่


ชื่อ-ชื่อสกุล


ตำแหน่ง


          ตัวแทน                


หมายเหตุ


1.

          นายบุญยัง  โพธิพฤกษ์

ประธานกรรมการ

 ผู้ทรงคุณวุฒิ

 


2.

          นายบุญยงค์   เชียงปา

กรรมการ

 ผู้ทรงคุณวุฒิ

 


3.

          นางฐิตาภา     พงษา

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

 


4.

          นายสุรพันธ์   มะลิลา

กรรมการ

 ผู้แทนครู

 


5.

          นางฐาปนี  มะโนสอน

กรรมการ

 ผู้แทนองค์กรชุมชน

 


6.

       นางสาวศศิกานต์   สิงห์ใส

กรรมการ

            ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น

 


7.

          นายสมนึก   เฮียนตัน

กรรมการ

 ผู้แทนศิษย์เก่า

 


8.

          พระครูวินิตวชิรสาร

 กรรมการ

 ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 


9.

          นายยงยุทธ   บดีรัฐ

 กรรมการและเลขานุการ

 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มา :  คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ที่  /2559