โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร ( บ้านท่าคูณ )   เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านท่าคูณ  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลโกสัมพี                                    อำเภอโกสัมพีนคร   จังหวัดกำแพงเพชร    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร    เขต 1  
                  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2508  
                        นำโดย   นายพลอย
 ทองปาน    และคณะกรรมการศึกษา   ประชาชน    ผู้บริหารคนแรกไม่ทราบว่าชื่ออะไร 
                  เนื่องจาก
ไม่ได้มีการบันทึกไว้ 
ในสมุดหมายเหตุได้ระบุว่า นายสมาน  อาจจำนงดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จนถึงวันที่                             10 สิงหาคม พ.ศ2524  จึงได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา  
                  ต่อมา นายวีระ  มาลัย ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่เลื่อนตำแหน่งเป็น
                  ผู้อำนวยการจนถึง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ2550  
จึงย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด      

                       นายสถาพร   ชาญเชี่ยว จึงย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน  และปฏิบัติหน้าที่จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2551  จึงได้
                  เข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนดและได้รับอนุมัติ   ปัจจุบัน นายยงยุทธ  บดีรัฐ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
                  โรงเรียนเมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2552