วันที่  9 มกราคม 2559  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการแสดงของนักเรียนทุกระดับขั้น  มีการแจกของขวัญของรางวัล  ซึ่ได้รับการสนับสนุนจากคณะครู   ผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน  และองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
       มีการแจกอาหารเครื่องดื่ม ขนมของหวาน ไอศครีม จากตัวแทนชุมชนคุ้มต่าง ๆ ที่เห็นความสำคัญของเด็ก  เพื่อให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนาน   ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาส นี้